Privacy beleid en algemene voorwaarden

Disclaimer

We hebben veel aandacht besteed aan de inhoud van onze webpagina. Toch kan het voorkomen dat er een foutieve vermelding of prijs wordt genoemd. Alle prijzen zijn onder voorbehoud en inclusief 21% BTW, mits expliciet anders wordt vermeld. U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud van deze webpagina.

Copyrights

Alle inhoud van deze webpagina is eigendom van Looxx. Dit geldt voor teksten en foto- en filmmateriaal. Niets mag zonder uitdrukkelijke toestemming worden overgenomen voor al dan niet commerciële doeleinden. Van misbruik wordt aangifte gedaan.

Privacy beleid

Buiten standaard cookies die de werking van deze website gunstig beïnvloeden worden geen gegevens van u opgeslagen of gebruikt. Wij nemen uw privacy serieus. Alleen gegevens die u zelf opgeeft in ons contactformulier worden aan ons toegezonden.

Algemene voorwaarden

Artikel 1.

Toepasselijkheid: De onderstaande voorwaarden zijn op alle door ons gedane offertes en/of op elke met ons gesloten overeenkomst van toepassing. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk, indien wij hiermee schriftelijk hebben ingestemd. Indien koper een opdracht bij ons plaatst, dan doet deze daarbij impliciet afstand van eventueel door hem gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, voor zover deze voorwaarden in strijd zijn met onderstaande voorwaarden.

Artikel 2.

De prijzen: Alle door ons gehanteerde prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief bezorgkosten.

Artikel 3.

De Levering: De door ons gehanteerde leveringstermijn bedraagt maximaal 30 dagen. Bij overschrijding van deze leveringstermijn zullen wij koper daarvan in kennis stellen. Wij bieden kopers de mogelijkheid om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met ons gesloten overeenkomst kosteloos te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding) aan de koper terugbetaald.

Artikel 4.

Bedenkingstermijn: Kopers kunnen de met ons gesloten overeenkomst gedurende een termijn van 7 dagen na levering zonder opgave van redenen ontbinden en het in het kader van de overeenkomst geleverde product(en) onbeschadigd, onaangebroken en in de originele verpakking aan ons retourneren. De beschadigde c.q. gebruikte producten komen niet voor restitutie in aanmerking. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de koper. Reeds aan ons betaalde bedragen (exclusief de bezorgkosten) zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door ons worden terugbetaald.

Artikel 5.

Eigendomsovergang: Alle door ons geleverde producten blijven ons eigendom, totdat koper integraal heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens ons, uit welke hoofde dan ook.

Artikel 6.

Risico: De door ons geleverde producten worden door ons verzekerd tijdens het vervoer naar de koper. Ongeacht hetgeen tussen ons en koper, omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de producten voor risico van ons tot het moment dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van koper of door koper aangewezen derden zijn overgegaan.

Artikel 7.

Privacy: De door koper aan ons verstrekte gegevens zullen enkel voor de administratieve afhandeling van de met koper gesloten overeenkomst worden gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens derhalve niet voor marketing- en/of reclamedoeleinden. Evenmin zullen wij deze gegevens aan derden verstrekken.

Artikel 8.

Klachtprocedure: Kopers kunnen klachten over de door ons geleverde producten per e-mail of per telefoon aan ons melden. Echter een schriftelijke melding geniet de voorkeur. Wel dient koper dit binnen 4 dagen na ontvangst van de geleverde producten te doen. Wij zullen binnen 48 uur op een klacht reageren.

Artikel 9.

Toepasselijk recht: Op alle overeenkomsten gesloten tussen ons en koper is het Nederlandse recht van toepassing. Looxx Geulstraat 28 6241NA Bunde info@looxx.nl